xnxx xhamster porno porno hd xnxx beeg teen porno hd porno porno redtube german porno hd porno xnxx xnxx youporn redtube pornos redtube youjizz hd porno bilder porno images porno bilder xxx porno
Get Adobe Flash player
     


การสำรวจสถานภาพสมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา


ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ขอความร่วมมือให้ทางคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 แจ้งให้ชมรม/สมาคมศูนย์เครือข่ายวิชาชีพทางการศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ แจ้งสถานภาพสมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อปรับปรุงทะเบียนสมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพฯ ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และจัดส่งให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557

						1. สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอเชียงของ
2. สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอเทิง
3. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลงิ้ว
4. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลเชียงเคี่ยน
5. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลเวียงเชียงของ
6. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลครึ่ง
7. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลห้วยซ้อ
8. สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กอำเภอเชียงของ
9. สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอขุนตาล
10. ศูนย์เครือข่ายการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายเชียงราย เขต 4
11. สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอเทิง
12. สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอพญาเม็งราย
13. ชมรมครูแม่ต๋ำ-ตาดควัน
14. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลหงาว
15. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลห้วยซ้อ
16. สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอเชียงของ
17. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาโรงเรียนเอกชน

จึงขอความร่วมมือมายังชมรม/สมาคมวิชาชีพที่มีรายชื่อ ดำเนินการจัดส่งข้อมูลสถานภาพสมาชิกเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพฯ และหากชมรม/สมาคมใดไม่รายงานสถานภาพฯภายในระยะเวลาแสดงว่าไม่ประสงค์จะเป็นสมาชิกเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะดำเนินการถอนชื่ออกจากการเป็นสมาชิกเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพฯ ต่อไป