xnxx xhamster porno porno hd xnxx beeg teen porno hd porno porno redtube german porno hd porno xnxx xnxx youporn redtube pornos redtube youjizz hd porno bilder porno images porno bilder xxx porno
Get Adobe Flash player
     

เข้าสู่ระบบจำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้257
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้779
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้2313
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1958
mod_vvisit_counterเดือนนี้257
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว11296
mod_vvisit_counterทั้งหมด634339

We have: 13 guests, 1 bots online
หมายเลข IP: 54.81.225.157
 , 
วันที่ 01 มิถุนายน 2016

ผู้เข้าชมตอนนี้

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ชื่อผู้ส่งผลงาน : นายน้อย  เกตุสิงห์น้อย ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน : บ้านเขียะ
ชื่อผลงาน : ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ผลงานผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับ สถานศึกษา ปีการศึกษา 2555


1. ชื่อ BP    ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรีย

2. ข้อมูลทั่วไปของผู้พัฒนา BP

2.1 ชื่อผู้พัฒนา BP    นายน้อย   เกตุสิงห์น้อย    ผู้อำนวยการ

2.2 โรงเรียนบ้านเขียะ       ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลศรีดอนชัย 
               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

3. เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของการพัฒนา BP

เพื่อให้การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

4. ระยะเวลาในการพัฒนา BP (ระบุช่วงเริ่มต้นการพัฒนา และระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนา BP)
ตลอดปีการศึกษา 2555

5. ความเชื่อมโยง/สัมพันธ์ระหว่าง BP กับเป้าหมาย/จุดเน้นของ สพป./สพฐ./สถานศึกษา
ผู้เรียนทุกคนได้รับความช่วยเหลือในแต่ละช่วงวัยโดยมีความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่เป็นจุดเน้น พร้อมทั้งผลักดัน ส่งเสริม ให้ครูผู้สอนออกแบบและจัดการเรียนรู้ตามความถนัด ความสนใจ เต็มศักยภาพของผู้เรียน

6. แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่นำมาใช้ในการพัฒนา BP

PDCA วางแผน ลงมือ  ตรวจสอบประเมิน  แก้ไข ทำช้ำแล้วช้ำอีกจนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ทุกสิ่งถ้าทำจริงคงไม่เกินความพยายาม

7. กระบวนการพัฒนา BP

7.1 กลุ่มเป้าหมายในการนำ BP ไปใช้ (ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและจำนวนกลุ่มเป้าหมาย)

นักเรียนทุกคนในโรงเรียนบ้านเขียะ ปีการศึกษา 2555  จำนวน  93 คน

7.2 ขั้นตอนการพัฒนา BP (อาจระบุเป็นแผนภาพ/แผนผังประกอบขั้นตอนการพัฒนา)

1.ตรวจสอบทบทวนรายวิชาและกิจกรรมในความรับผิดชอบ

2.วิวเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

3.กำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดเน้น

4.ดำเนินการจัดการเรียนรู้

5.นำเสนอผลการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น

7.3 การตรวจสอบคุณภาพ BP (ระบุวิธีการและผลการตรวจสอบคุณภาพที่ได้)

จัดกิจกรรมโฮมรูม/กิจกรรมพัฒนานักเรียน  จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน/สัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก การป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน ครูทุกคนให้ความเอาใจใส่กับนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน หาวิธีการช่วยเหลือสำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมีปัญหา โดยไม่ปล่อยปละละเลยนักเรียนจนกลายเป็นปัญหาของสังคม  วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ ได้แก่

7.3.1  การให้การปรึกษาเบื้องต้น

7.3.2  การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา

-กิจกรรมเสริมหลักสูตร

- กิจกรรมในห้องเรียน

- กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน

- กิจกรรมซ่อมเสริม

- กิจกรรมการสื่อสารกับผู้ปกครอง

ผลการตรวจสอบโดยผู้บริหารโรงเรียนและ คณะกรรมการสถานศึกษาของทางโรงเรียนพึงพอใจ นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา

7.4 แนวทางการนำ BP ไปใช้ประโยชน์

นำไปฝึกใช้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียนบ้านเขียะ จำนวน 81 คน อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ

8. ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา BP (เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของ BP)

8.1 ผลสำเร็จเชิงปริมาณ

นักเรียนทุกคน ในปีการศึกษา 2555 ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา

8.2 ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ

นักเรียนทุกคนรู้จัดตนเองและควบคุมตนเองได้  มีความสามารถ ทักษะ มีคุณลักษณะตามจุดเน้นพัฒนาผู้เรียน มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

8.3 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อ BP (ระบุค่าร้อยละของความพึงพอใจจากผู้เกี่ยวข้องและวิธีการได้มาเกี่ยวกับข้อมูลความพึงพอใจ)

จากการที่ให้นักเรียนทุกคน ปีการศึกษา 2555 จำนวน 93 คน ได้ประเมินความพึงพอใจต่อวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice: BP) ตามจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้แบบประเมิน ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับคือ มาก  ปานกลาง และน้อย  ปรากฏว่าร้อยละ 80   มีความพึงพอใจต่อ BP ในระดับมาก  และ ร้อยละ 20 มีความพึงพอใจต่อ BP  ในระดับปานกลาง

8.4 ปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนา BP/ประสบการณ์เรียนรู้จากการนำ BP ไปใช้

ความรับผิดชอบและความเอาใจใส่ของครูผู้สอน ที่ให้โอกาสนักเรียนได้ฝึกอยู่บ่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง  เพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามจุดเน้น  ตลอดจนความสนใจของนักเรียน

9. กระบวนการตรวจสอบซ้ำเพื่อพัฒนาปรับปรุง BP ให้เกิดผลดีอย่างต่อเนื่อง

9.1 วิธีการตรวจสอบซ้ำ BP

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

9.2 ผลการตรวจสอบซ้ำเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง BP

......................................................................................................................................

mflfflo

10. การประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จของ BP และการเผยแพร่ ขยายผล ในวงกว้าง (ระบุวันเวลา และรูปแบบ/วิธีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และขยายผล)

วันที่ 16  มีนาคม  2555  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย โดยจัดทำในรูปแบบแสดงผลงานให้ผู้สนใจได้ศึกษา

หมายเหตุ อาจมีภาพถ่าย เอกสาร หลักฐาน หรือผลงานประกอบ

Attachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (น้อย  เกตุสิงห์น้อย โรงเรียนบ้านเขียะ.pdf)ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเขียะ653 Kb